Wybór języka:          
Strona główna   O kancelarii   Substytucje   Kontakt   radcaprawny facebook  radcaprawny_twitter  radcaprawny_linkedin  

radca prawny Olsztyn, radca prawny Warszawa, rozwód, rozwody radca prawny Olsztyn, radca prawny Warszawa, rozwód, rozwody Odszkodowanie z oc rozwody Olsztyn porady prawne online

Radca prawny Olsztyn, Ostróda, Dobre Miasto

Podmioty gospodarcze
Doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów we wszystkich postępowaniach, zarówno sądowych, administracyjnych jak i specjalistycznych. Dzięki zaufaniu jakim obdarzają nas Klienci, wspólnie budujemy Ich sukces i bezpieczny model biznesowy. Sprawne prowadzenie procesow sądowych oraz szczegółowa analiza przedsądowa poszczególnych spraw powoduje, że nasi Klienci czują się bezpieczeniej i pewniej (...)
Spory sądowe
Procesy sądowe to nasza codzienność, w której czujemy się wyśmienicie. Wiemy, że nie każda sprawa powinna kończyć się na drodze sądowej, dlatego też każdy radca prawny dokonuje dokładnej analizy prawnej zleconych mu spraw. W procesach sądowych reprezentujemy zrówno przedsiębiorców, spółki prawa handlowego jak i osoby fizyczne
Chętnie podejmujemy się prowadzenia trudynych spraw sądowych. (...)
Rozwody
Rozwód to definitywny koniec pewnego etapu w życiu rozwodzących się par. Zmiany następują zarówno w sferze emocjonalnej jak i prawnej. Bardzo często złe emocje narastające przez wiele lat, znajdują ujście w negatywnych relacjach między małżonkami, powiększając istniejący już kryzys. Często również bezmyślne zachowanie rodziców niepotrzebnie krzywdzi dzieci, będące pod ich opieką. Jest to trudny czas dla każdej z rozwodzących się stron (...)
Odszkodowania
Kancealaria radcy prawnego specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań za szkody na osobie, w tym odszkodowań za udzkodzenia ciała, odszkodowań za śmierć osób bliskich oraz za błędy medyczne. Prowadzimy także sprawy z odszkodowawcze z zakresu ubezpieczeń majątkowych. Radca prawny prowadzący sprawę dokonuje analizy prawnej każdej powierzonej mu sprawy, tak aby nasi Klienci mieli zapewnioną jak najskuteczniejszą reprezentację zarówno przed zakładami(...)
Czytaj więcej o obsłudze spółek    Czytaj więcej o procesach sądowych    Czytaj więcej o rozwodach    Czytaj więcej o odszkodowaniach   


Aktualności
Zmiany w powoływaniu członków zarządu po 01 stycznia 2017 r.
15-01-2017

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z dnia 16 grudnia 2016 r. która weszła w życie w dniu 01.01.2017 r. wprowadziła zmiany, skorelowane de facto z uregulowaniami, jakie wprowadza Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. która weszła w życie również w dniu 01.01.2017 r. Zmiany te, generalnie dotyczą zasad powoływania członków zarządu oraz określania wymagań, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu spółki spółek kapitałowych, oraz rozporządzania składnikami aktywów trwałych.

Wprowadzony został przepis art. 201 §5 k.s.h. oraz 368 §5 k.s.h. umożliwiający wspólnikom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcjonariuszom spółek akcyjnych określać wymagania jakim powinien sprostać kandydat na członka zarządu. Kryteria takie powinny być wskazane bądź w uchwale wspólników lub w samej umowie spółki - w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, bądź w uchwale walnego zgromadzenia lub statucie spółki -w przypadku spółek akcyjnych.

Podstawą do wprowadzenia tych przepisów był zapewne równocześnie wchodzący w życie art. 18 Ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym, zgodnie z którym ogólnie rzecz ujmując, podmioty uprawnione do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowe osoby prawne zostały zobowiązane do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie zmian do statutów spółek akcyjnych, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowa osoby prawna jest przedsiębiorcą dominującym. Zmiany statutu dotyczyć mają wprowadzenia wymogu, zgodnie z którym członkowie organu zarządzającego powoływani i odwoływani będą przez organ nadzorczy po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego. Do chwili wprowadzenia stosownych zmian w statutach spółek akcyjnych (bo tylko na tego rodzaju spółki Ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym, w art. 18 obowiązek taki nałożyła), wprowadzono obowiązek podejmowania stosownych uchwał w powyższym zakresie.

W celu uzupełnienia kompetencji rad nadzorczych, funkcjonujących w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych, do których uprawnień należy powoływanie członków zarządu, wprowadzono na podstawie art. 201(1) oraz 368(1) k.s.h. możliwość przeprowadzania przez radę nadzorczą postępowań kwalifikacyjnych w tym zakresie, przy czym uchwała wspólników lub umowa spółki – w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością bądź uchwała walnego zgromadzenia lub statut spółki – w przypadku spółek akcyjnych będą mogły określać szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu.

Przedmiotowa nowelizacja wprowadziła również zmianę do art. 209 i 377 k.s.h. zgodnie z którą na członków zarządu spółek nałożono obowiązek ujawnienia sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób z którymi jest powiązany osobiście. Przed 01 stycznia 2017 r. członek zarządu powinien był, w przypadku sprzeczności interesów, wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz mógł zażądać zaznaczenia tego w protokole, nie miał jednak obowiązku ujawniania tych okoliczności

Na zakończenie wspomnieć należy, że nie są to jedyne zmiany jakie zostały wprowadzone przedmiotową nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, obowiązująca od 01 stycznia 2017 r. Wśród wprowadzonych zmian w szczególności wskazać należy na zmiany w zakresie prokury, zasad zwoływania zgromadzenia wspólników, treści dokumentu akcji i podziału zysku z dywidendy.

Autor: Piotr Bazyluk
Zdjęcie: Fotolia


Od 01 stycznia 2017 r. firmowe płatności powyżej 15 tys. zł tylko przez rachunek bankowy
12-01-2017

Od 1 stycznia 2017 r. firmowe płatności powyżej 15 tys. zł powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Powyższe jest konsekwencją nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PIT), ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: CIT) i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej — ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2016 r. poz. 780. Nowelizacja dodaje art. 22p PIT, zgodnie z którym podatnik prowadzący działalność gospodarczą nie może odliczyć jako kosztu działalności kwot wynikających z transakcji, której wartość przekracza 15 tys. zł (odpowiednio zmiana dotyczy podatników CIT). Wyjaśnić również należy, że art. 22p PIT odwołuje się do art. art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który nakłada na firmy obowiązek używania rachunku bankowego w przypadku transakcji powyżej 15 tys.

Firmy, które nie zastosują się do nowych zasad i dokonają płatności z pominięciem przelewu bankowego, nie będą mogły zaliczyć danego wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

Pamiętajmy, że limit ten obowiązuje w przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 tys. zł. Natomiast transakcje w walutach obcych będą przeliczane na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Wprowadzone zmiany mają zwiększyć pewność i przejrzystość obrotu gospodarczego. Znacznie większa ilość transakcji będzie miała swoje potwierdzenie m.in. w wykazach bankowych. Po drugie, utrudnione zostanie ukrywanie rzeczywiście osiąganych dochodów przez przedsiębiorców, co skutkować będzie dokładniejszym naliczaniem należności podatkowych.

Na zakończenie wskazać należy, że nowe regulacje dotyczące korekty kosztów nie będą miały zastosowania do płatności związanych z wydatkami przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, czyli przed 1 stycznia 2017 r.

zdjęcie: freeimages.com


Sprawa o zadośćuczynienie za śmierć męża zakończona ugodą
10-01-2017

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym zakończyła się sprawa o zadośćuczynienie za śmierć męża, w której r.pr. Piotr Bazyluk reprezentował powódkę. Strony zawarły ugodę na warunkach w pełni satysfakcjonujących naszą Klientkę.

Sparwa o zadośćuczynienie za śmierć dziadka
10-01-2017

Miło nam poinformować, że r.pr. Piotr Bazyluk reprezentował powódkę w sprawie o zadośćuczynienie za śmierć dziadka, do której doszło w 1998 r. Sprawa toczy się przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku miał wykupioną polisę OC.

więcej aktualności | inne wydarzenia | publikacje
 
Referencje
radca prawny Olsztyn

 


radca prawny Piotr Bazyluk


Specjalizuje się w prawnie korporacyjnym, cywilnym, prawie rodzinnym oraz prawie odszkodowawczym. Ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kancelarią radcy prawnego prowadzi w Olsztynie i Piastowie pod Warszawą.

 

radca prawny Olsztyn email:
radca prawny Olsztyn

tel. kom:
6000 290 22

  Zobacz pozostałe osoby...  

Lege Artis - Tagi

odszkodowanie za wypadek, odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, sprawy gospodarcze, zamówienia publiczne, rejestracja spółki, sprawy rejestrowe, pozew, pozew o zapłątę, apelacja, postępowanie sądowe, pełnomocnik, radca prawny Olsztyn,radca prawny Dobre Miasto,radca prawny Ostróda rozwód, rozwody, podział majątku, odszkodowanie z oc sprawcy